Inženieris

Galvenais inženieris: īpašības un amata apraksts

Galvenais inženieris: īpašības un amata apraksts
Saturs
 1. Profesijas raksturojums
 2. Darba apraksts
 3. Atbildība
 4. Darba prasības
 5. Izglītība
 6. Darba vieta
 7. Cik viņš nopelna?

Galvenā inženiera amats ir iekļauts uzņēmuma galvenajā vadībā. Profesija nozīmē noteiktas izglītības, papildu prasmju un darba pieredzes klātbūtni. Svarīgas ir arī noteiktas personības iezīmes. Jebkura tehniskā uzņēmuma efektivitāte ir tieši atkarīga no galvenā inženiera profesionalitātes.

Profesijas raksturojums

Galvenais inženieris (OKPDTR kods 20758), papildus uzņēmuma tehniskās darbības izpētei, lemj par tā rekonstrukcijas, ražošanas pārbūves lietderīgumu. Šim nolūkam speciālistam rūpīgi jāanalizē visas iespējamās perspektīvas. Galvenajam inženierim jāveic pasākumi, kas vērsti uz darba ražīguma paaugstināšanu un pieejamo darbaspēka resursu racionālu izmantošanu.

Amatā ietilpst arī:

 • visu nepieciešamo tehnisko plānu izstrāde;
 • visas uzņēmuma ražotās un realizētās produkcijas kvalitātes uzlabošanas metožu noteikšana;
 • noteikto un obligāto ražošanas standartu precīzas ievērošanas kontrole;
 • ražošanā izmantoto plānu un rasējumu apstiprināšana.

Amats tiek uzskatīts par plašu un ietver daudzas specializētas prasmes. Galvenajam inženierim ir jāpiemīt tādām cilvēciskām īpašībām kā augsta atbildības pakāpe, vadības prasmes, analītiska un tehniska domāšana, iniciatīva un centība.

Šādas prasmes paredz arī profesijas standarts.

 • Mobilitāte... Amata īpatnība ir nepieciešamība pastāvīgi pārbaudīt dažādus objektus, tie var būt arī citās jomās, speciālistam jebkurā brīdī jābūt gatavam doties plānotos un neplānotos komandējumos.
 • Spēja ērti strādāt komandā... Galvenais inženieris nestrādā viens, viņa darbība ir saistīta ar pastāvīgu kontaktu ar strādniekiem un struktūruzņēmumu vadītājiem, speciālistam ir viegli jākontaktējas un nedrīkst būt nosliece uz konfliktiem.
 • Spēja veikt atkārtotas darbības ilgu laiku... Amats paredz noteiktu pienākumu izpildi, kas atkārtojas katru dienu, atsevišķos gadījumos cilvēka emocionālais stāvoklis var neizturēt vienmuļo slodzi, galvenajam inženierim tāda kvalitāte ir nepieņemama.
 • Racionalitāte... Šajā gadījumā tiek domāta spēja racionāli un mērķtiecīgi pārvaldīt uzņēmuma finanses, visām izmaksām ir jābūt pamatotām un jāsniedz uzņēmumam labums.
 • Atjautība... Amats nozīmē pastāvīgu uzņēmuma darba analīzi un ražošanas uzlabošanas veidu izstrādi, speciālistam jāspēj izstrādāt darba ražīguma paaugstināšanas shēmas un izstrādāt savas inovatīvas idejas.

Darba apraksts

Galvenā inženiera pienākumos un tiešajos uzdevumos ietilpst daudzas funkcijas. Tieši šis speciālists nodarbojas ar uzņēmuma, kurā viņš strādā, tehniskās politikas noteikšanu. Amats paredz konkrētas tiesības, pienākumus un atbildību par to nepildīšanu.

Visas nianses ir noteiktas darba aprakstā un ir vispārpieņemtas. Tie var atšķirties no standarta tikai tad, ja tas ir norādīts uzņēmuma statūtos.

Pienākumi

Speciālists ieņem otro vietu vadības komandā aiz uzņēmuma ģenerāldirektora. Šī nianse ir saistīta ar to, ka personai, kas ieņem šo amatu, ir plašs pienākumu loks. Šim speciālistam jāspēj aprēķināt ienesīgākos darba veidus uzņēmumam mūsdienu tirgū.

Speciālista funkcionālajos pienākumos ietilpst:

 • turēšana saražotās produkcijas kvalitātes kontrole;
 • darba aprīkojuma testēšanas kontrole, tai skaitā nodrošināt savlaicīgu remontdarbu veikšanu un paplašināt izmantojamo iekārtu klāstu;
 • darbinieku esošās kvalifikācijas uzlabošanas nepieciešamības apzināšana, pilnīga kontrole pār cilvēkresursiem;
 • darba noteikumu ievērošanas kontrolenorādīts tāmēs, izziņās un citos uzņēmuma dokumentos, kur ir viņa paraksts;
 • pasākumu vadībavērsta uz uzņēmuma ražošanas procesu uzlabošanu un to modernizāciju;
 • ugunsdrošības un tehniskās drošības kontrole objektostās jurisdikcijā – šis punkts paredz arī atbilstošu atbildību par saistību, tostarp materiālo, nepildīšanu;
 • nodrošinot savlaicīgumu visa veida tehniskās dokumentācijas sastādīšana un sagatavošana;
 • kontrole pār disciplīnas ievērošanu ražošanas darbībās - tehnoloģiskās, dizaina, ugunsdrošības, projektēšanas disciplīnas, darba aizsardzība, atbilstība vides un sanitārajiem standartiem;
 • apmācīt papildu darbiniekus, ieskaitot līgumu slēgšanu ar augstskolām un citām izglītības iestādēm, ja nepieciešams;
 • pildot izpilddirektora pienākumus viņa pagaidu prombūtnē.

Funkcionalitāte var ietvert citus vienumus. Galvenais faktors šajā gadījumā ir uzņēmuma un tā darbības specifika. Vispārīgie punkti ir noteikti likumdošanas līmenī. Instrukcija nevar tiem būt pretrunā. Ir atļautas tikai uzņēmumam specifiskas izmaiņas.Piemēram, inženierim, kas strādā ar aprīkojumu, tas regulāri jāpārbauda un jāuzrauga remontdarbi. Ja padotie ir tikai darbinieki, tad posteni par iekārtu var izslēgt no instrukcijas.

Tiesības

Galvenais inženieris var izmantot savu personīgo parakstu, parakstot dokumentus, kas saistīti ar viņa tiešās pilnvaras jomu. Speciālists ir tiesīgs slēgt nepieciešamos līgumus ne tikai ar juridiskām, bet arī fiziskām personām... Viņš var dot īpašus norādījumus visiem tehnisko dienestu un nodaļu vadītājiem.

Citas tiesības:

 • saņemt visu nepieciešamo un pilnīgu informāciju no tehnisko nodaļu struktūrvienību vadītājiem, ja tas attiecas uz viņa pilnvarām;
 • pārbauda visu uzņēmuma tehnisko struktūru darbību;
 • pieņem lēmumu par jaunu speciālistu pieņemšanu darbā, turklāt galvenais inženieris jebkurā laikā var pieprasīt informāciju par jau strādājošajiem tehnisko struktūru darbiniekiem;
 • piedalīties visu ar uzņēmuma ražošanas darbību saistīto uzņēmuma tāmju, instrukciju un rīkojumu sagatavošanā;
 • pieprasīt uzņēmuma galvenajai vadībai nodrošināt ražošanas procesu ar visiem nepieciešamajiem resursiem, lai radītu visērtākos organizatoriskos un tehniskos apstākļus;
 • dot visu viņiem pakļauto struktūru vadītājiem instrukcijas, kā strādāt ražošanā;
 • sniegt priekšlikumus inovācijām ražošanā, jaunu darbinieku piesaistē, esošā personāla pārkvalifikācijā;
 • piedalīties uzņēmuma racionālas attīstības programmas izstrādē, šī speciālista līdzdalība šajā gadījumā ir priekšnoteikums.

Turklāt, galvenajam inženierim pienākas visas likumā noteiktās garantijas... Tāpat speciālists var pieprasīt no vadības palīdzību savu tiešo profesionālo pienākumu veikšanā, kā arī pieprasīt to izpildei nepieciešamo informāciju.

Ja nepieciešams, amats nozīmē tiesības veikt padziļinātu apmācību. Šis postenis ir iekļauts arī galvenā inženiera tiesību sarakstā.

Atbildība

Galvenajam inženierim ir noteikts pienākumu saraksts. To neizpilde uzliek atbildību. Darbiniekam ir jāievēro disciplīnas noteikumi un jāievēro noteiktas pavēles. Šī speciālista pienākumu sarakstā ir vispārīgi un individuāli uzdevumi. Viņš ir atbildīgs neatkarīgi no tā, kurai kategorijai pieder pienākums.... Par nolaidību, neievērošanu vai daļēju izpildi speciālistam var izteikt rājienu, uzlikt naudas sodu vai atbrīvot no darba. Sods ir atkarīgs no uzņēmuma iekšējiem nolikumiem.

Galvenais inženieris ir atbildīgs par:

 • noteikto drošības pasākumu noteikumu pārkāpšanas gadījumā;
 • par darba disciplīnas un uzņēmumā noteiktās kārtības pārkāpšanu;
 • ugunsdrošības tehnikas pārkāpuma gadījumā;
 • par komercnoslēpumu vai citas konfidenciālas informācijas izpaušanu;
 • uzņēmuma iekšējo rīkojumu un rīkojumu neatbilstošas ​​izpildes gadījumā.

Galvenais inženieris ir finansiāli atbildīgs un viņam jāatlīdzina viņa darbības vai pienākumu neatbilstošas ​​izpildes radītie zaudējumi.... Iekārtu saraksts un citas situācijas, kas paredz šādu atbildību, ir noteiktas līgumā ar darbinieku.

Turklāt speciālists uzņemas kriminālatbildību par dažiem saviem pienākumiem.

Darba prasības

Amats nozīmē atbilstību vairākām kvalificējošām niansēm. Lai strādātu šajā specialitātē, nepieciešama vismaz piecu gadu pieredze līdzīgās darbībās un augstāka profila (proti, tehniskā) izglītība. Viņam ir jāzina ugunsdrošības standarti un darba aizsardzības noteikumi.Ja viņš uz laiku nevar pildīt savus pienākumus, ģenerāldirektors ieceļ viņa pagaidu vietnieku.

Speciālistam jāzina:

 • standarta sanitārās un higiēnas normas;
 • visas ražošanas tehnoloģijas nianses (no apjomiem līdz veidiem, kā tos palielināt);
 • darba organizēšanas noteikumi uzņēmumā;
 • ražošanā izmantotā aprīkojuma galvenais mērķis (ieskaitot tā tehniskos parametrus, montāžas un demontāžas metodes, remonta metodes, ja rodas tāda nepieciešamība);
 • uzņēmuma kvalitatīvas darbības īstenošanai nepieciešamo darbu kvalificētas plānošanas metodes;
 • visas uzņēmuma darbības un struktūras nianses (savas kompetences ietvaros);
 • ražošanas plānu sastādīšanas noteikumi;
 • iekārtu un izejvielu defektu veidi (kā arī to novēršanas un novēršanas veidi);
 • spēkā esošā darba likuma normas (attiecībā uz viņu darbību un padotajiem);
 • tiesiskais regulējums, kas regulē uzņēmuma darbību;
 • rūpnieciskā signalizācijas ierīce (ieskaitot metodes tās remontam, nomaiņai un iespējamo darbības traucējumu novēršanai);
 • saimniecisko un finanšu pamatlīgumu sastādīšanas nianses (savas kompetences ietvaros).

Izglītība

Lai speciālists varētu ieņemt galvenā inženiera amatu, ir nepieciešama augstākā tehniskā izglītība (bakalaura grāds). Pēc absolvēšanas jābūt vismaz piecu gadu profesionālajai pieredzei... Šāds periods nozīmē, ka speciālists praktiski iegūst visas nepieciešamās zināšanas. Ja nepieciešams, tiek veikta padziļināta apmācība vai pārkvalifikācija. Šādus kursus var apgūt ne tikai izglītības iestādēs, bet arī ražošanā, ja to paredz uzņēmuma statūti.

Darba vieta

Nepieciešamība ieviest galvenā inženiera amatu var rasties jebkurā uzņēmumā, kura darbība ir saistīta ar ražošanas procesiem. Piemēram, šādiem speciālistiem obligāti jābūt autotransporta rūpnīcu, siltumapgādes nozares, būvniecības organizāciju, putnu fermu, viesnīcu un farmācijas uzņēmumu personāla sastāvā. Gāzes nozares darbību nav iespējams veikt bez kvalificēta un pieredzējuša galvenā inženiera. Turklāt Maskavas metro un metro darbs citās pilsētās nozīmē arī obligātu šāda amata klātbūtni darbinieku sarakstā.

Dažas galveno inženieru darbības nianses atkarībā no ražošanas jomas:

 • transports (transporta sistēmu efektivitātes novērtējums, personāla darbības kontrole, dažu transporta sistēmu attīstības prognozēšana);
 • celtniecība (profesionāla atbilstošas ​​būvniecības dokumentācijas uzturēšana, līdzdalība nepieciešamo biznesa plānu sagatavošanā, uzņēmuma esošo finanšu līdzekļu sadale, uzņēmuma tehniskā pārkārtošana, būvdarbu kvalitātes kontrole, atbildība par savlaicīgu ēku un citu būvprojektu piegādi );
 • dzelzceļa sfēra (visu iesaistīto konstrukciju vadība, ritošā sastāva veselības uzraudzība);
 • aviācija (aviācijas tehnikas izveides un remonta procesu kontrole, lidojumu organizēšana);
 • enerģētika (enerģētikas sistēmu uzturēšana un attīstība, enerģijas patēriņa aprēķins un kontrole, elektrisko sistēmu un specializēto iekārtu testēšana);
 • pārtikas rūpniecība (kontrole un atbildība par saražoto izejvielu kvalitāti, visu ražošanas procesu plānošana un organizēšana);
 • komunālie uzņēmumi (īpašumu īpašnieku dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumu ierosināšana un izstrāde, objektu ugunsdrošības un tehniskā stāvokļa kontrole, padotajiem noteikumu izstrāde, esošo iekārtu plānveida vai neplānoto pārbaužu veikšana);
 • medicīnas iestādēm (medicīnisko iekārtu remonta un apkopes plānu izstrāde, to bojājumu un priekšlaicīga nolietojuma cēloņu analīze, pieteikumu sagatavošana rezerves daļu piegādei, visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas uzturēšana, iekārtu tehniskā stāvokļa regulāra pārbaude );
 • iekārtu ekspluatācija uzņēmumā (ugunsdrošības un avārijas drošības kontrole, nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite, personāla apmācība, līdzdalība instrukciju izstrādē).

Cik viņš nopelna?

Galvenā inženiera alga ir atkarīga no uzņēmuma mēroga un reģiona, kurā tiek veikta darbība. Turklāt ir svarīgi, cik ilgi speciālists ieņem noteiktu amatu. Piemēram, galveno inženieru algas, kas strādā pie projekta gadu vai piecus gadus, būtiski atšķirsies.

Aptuvenie rādītāji atkarībā no reģiona:

 • Maskavā un Maskavas reģionā - no 80 000 rubļu;
 • Krasnojarskā - no 62 000 rubļu;
 • Omskā - līdz 50 000 rubļu;
 • Sanktpēterburgā - no 70 000 rubļu.

Nav iespējams kļūt par uzņēmuma galveno inženieri, kam ir tikai augstākā specializētā izglītība. Amats paredz obligātu pieredzi.

Turklāt šim speciālistam ir veicamo pienākumu saraksts, zinot visu uzņēmuma tehniskās darbības specifiku. Īpašas prasības attiecas uz galvenajiem inženieriem dažādās jomās.

bez komentāriem

Mode

Skaistums

Māja